Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van:
Gentili, School voor Italiaanse Taal en Cultuur


1. Inschrijving voor een taalcursus geschiedt d.m.v. een online inschrijfformulier. Door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist een overeenkomst aan op basis van de op het formulier aangegeven wensen.

2. Het inschrijfgeld dient vóór aanvang van de cursus te zijn voldaan. De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

3. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt de taalschool zich het recht voor een cursus te annuleren. De inmiddels betaalde cursusgelden worden uiteraard gerestitueerd.

4. Bij annulering voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd. Na aanvang van de cursus is dit niet meer mogelijk.

5. Er vindt geen restitutie van cursusgeld plaats in geval van ziekte of verhindering van de cursist.

6. In geval van ziekte of verhindering van de docent behoudt de taalschool zich het recht voor hetzij vervangende docenten aan te wijzen, hetzij bepaalde cursussen te verlengen, hetzij aanvullende lessen op andere uren te beleggen.

7. Indien aan het aantal deelnemers van een cursus beperkingen zijn gesteld, vindt toelating plaats op basis van volgorde van inschrijving en binnenkomst van betaling.

8. Genoemde prijzen gelden voor het seizoen 2020-2021.

9. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

10. Op de rechtsverhouding tussen de taalschool en de cursist en op alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlands recht van toepassing.

11. De taalschool verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden en behandelt de gegevens met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid. Dit in overeenstemming met de eisen die de AVG aan ons stelt.